Инж. Веселин Тодоров: Проектното решение на КЕВР ще предизвика отлив на инвестициите във ВЕИ

Инж. Веселин Тодоров
Инж. Веселин Тодоров

Комисията за енергийно и водно регулиране (КЕВР) ежегодно до 30 юни определя преференциални цени за изкупуването на електрическата енергия от възобновяеми източници, произведена от енергийни обекти с обща инсталирана мощност, по-малка от 500 kW. Проектното решение бе публикувано в сайта на КЕВР на 27 май и предизвика вълна от недоволство в бранша.

„Избраният ценообразуващ механизъм е непрозрачен, неясен, субективен и нерелевантен спрямо икономическите показатели и практическото изпълнение на проектите. За определянето на базовото ниво на инвестиционните разходи в проекта е взета средна стойност от 2019г., която не кореспондира с настоящата финансово-икономическа ситуация и практически занижава драстично общата стойност на инвестиционните разходи“, коментира инж. Веселин Тодоров – експерт в областта и член на Българска соларна асоциация.  

Възприеманият подход от КЕВР при определяне на цени е единствено по основен критерии инсталирана мощност, без да се съобразява с използваната технология, производителността на централата, респективно инвестиционните разходи и тяхната възвръщаемост. Това означава, че КЕВР се съобразява само с незначителна част от изискванията. Според инж. Веселин Тодоров има добри и надеждни източници на информация и Комисията разполага с достатъчно данни за размера на инвестиционните разходи за изграждане на фотоволтаични централи, от което би следвало проекторешенията им да бъдат добре обосновани и подкрепени с конкретни факти, примери и статистика.

„Наблюдава се драстично увеличение на цените на суровините, необходими за производството на фотоволтаични модули в световен мащаб. Общото поскъпване на модулите в сравнение с миналата година е между 25% и 35%  в края на месец май тази година. Като добавим и близо 120% процентното увеличение на желязото и 15% увеличение на медта на световните борсови пазари, общата стойност за изграждане на фотоволтаична централа скача с близо 10% спрямо лятото на 2020г, а преференциалните цени за изкупуването на енергия падат с 20%. На практика това ще доведе до увеличаване на времето за възвръщаемост на инвестицията и ще има негативен ефект върху икономиката“, коментира още експертът.

Определената норма на възвръщаемост в проекта на решението е от 7%. С оглед на световните тенденции към преминаване на нискоемисионни източници на енергия за постигане на устойчиво развитие, поетите държавни ангажименти пред европейските партньори, Парижкото споразумение и предстоящата „Зелена сделка” е необходимо стимулиране на изграждането на малки инсталации. Именно поради тази причина този процент трябва да бъде драстично увеличен. В страни като Франция и Германия той е между 9,5% и 16%

„Като експерт в областта, предприемач и заинтересована страна, аз считам, че подкрепяйки развитието на малки покривни и теренни централи, и такива осигуряващи задоволяването на собствените нужди на консуматорите, България може да постигне поетите пред ЕС, Парижкото споразумение и предстоящата „Зелена сделка” ангажименти, без пределно натоварване на крайния потребител. Предложението за преференциални цени е в абсолютен разрез на Европейските тенденции за енергийна независимост и енергийна децентрализация“, коментира инж. Веселин Тодоров.

„Развитието на фотоволтаичния бизнес в областта на малки фотоволтаични централи ще бъде изключително затруднен, тъй като ниската изкупна цена, високата инвестиция и малкия процент на възвръщаемост е геноцид върху всеки един инвеститор, решил да инвестира в централа до 30kWp. Това ще доведе до отлив на инвестициите и съответно финансови загуби както за държавната хазна под формата на данъци, така и работни места“, допълва още инж. Веселин Тодоров.

Като се вземат предвид Зелената сделка, Парижкото споразумение, Планът за възстановяване и устойчивост от COVID  и в момент, когато българската икономика трябва да извърви пътя към повишаване на ефективното ползване на ресурсите чрез преминаване към чиста, кръгова икономика, предлагането и налагането на преференциална цена от 160.11лв./МWh за централи от 5 до 30kWp е е изключително нерелевантно решение, което според експертите в областта говори за подценяване на важността на ВЕИ и нежелание за постигането на поетите ангажименти към ЕС.

Съгласно решението на КЕВР по Протокол № 97 от 27.05.2021 г., т. 1, на 03.06.2021 г. от 10:00 ч. ще се проведе  общественото обсъждане на проектното решение. В него могат да участват всички заинтересовани лица като държавни органи, браншови организации, енергийни предприятия, клиенти, пряко свързани с изготвяния проект. Всички заинтересовани лица могат да участват присъствено в общественото обсъждане или виртуално от разстояние чрез Skype.

Полезни връзки:

https://www.dker.bg/uploads/_CGCalendar/2021/res-draft-pref-tseni-premii-2021.pdf

https://www.dker.bg/uploads/reshenia/2020/res_c_27_20.pdf

https://www.ise.fraunhofer.de/content/dam/ise/de/documents/publications/studies/Photovoltaics-Report.pdf

https://www.pvxchange.com/Price-Index

Повече за инж. Веселин Тодоров

Инж. Веселин Тодоров е основател на компанията „ВВТ Инженеринг“ и активен член на Българска соларна асоциация. Той е специалист с дългогодишен опит в областта на енергетиката и възобновяемите източници на енергия с десетки успешно реализирани проекти.

„ВВТ Инженеринг“ има за цел да предлага иновативни стандартни и нестандартни технологични решения. Стремежът на фирмата е да задоволи технологичните нужди на своите клиенти, прилагайки модерни, качествени и финансово достъпни услуги в сферата на възобновяемите източници на енергия, мълниезащитата, индустриалното осветление и електроинженерството.