Институт по интелектуална собственост и технологичен трансфер е новото име на Института на УНСС

С Постановление № 294 на МС от 29 октомври 2020 г. Институтът по творчески индустрии и бизнес на УНСС се преименува в Институт по интелектуална собственост и технологичен трансфер (ИИСТТ) на УНСС. 

Новото наименование на Института напълно отразява неговата структура, както и целия спектър от компетенции, които предоставя и които са насочени както към създаването на кадри, разпространението на знания, така и към предоставянето на експертиза в областта на интелектуалната собственост и технологичния трансфер за бизнеса и държавното управление. Институтът по интелектуална собственост и технологичен трансфер е академично и професионално продължение на 30-годишната история в обучението, научната дейност и експертизата по интелектуална собственост в УНСС и е създаден с решение на Министерския съвет в ПМС № 54/2017 към Университета за национално и световно стопанство (УНСС). Обучението в ИИСТ се провежда съвместно с Академията на Европейското патентно ведомство (ЕПВ/ЕPO) и Службата на ЕС за интелектуална собственост (СЕСИС/EUIPO). На ниво магистратура обучението е по съвместна магистърска програма с Академията на Световната организация за интелектуална собственост (СОИС/WIPO).

Промяната на наименованието на ИИСТТ е свързана с дългогодишното ползотворно сътрудничество между Института и Световната организация за интелектуална собственост (СОИС/WIPO). „Структурно СОИС е обособена така, че да кореспондира на цялата система на интелектуалната собственост и това е видно от наименованието ѝ. Съвместната ни работа със СОИС обхваща целия спектър на интелектуалната собственост (изобретения, полезни модели, търговски марки, промишлен дизайн, търговски тайни, обекти на авторското право и сродните му права) от нейното създаване, придобиване на закрила, управление, защита, бизнес реализация, отражение на ниво национална икономика.“

 ИИСТТ предоставя иновативни решения за бизнеса и държавното управление.

Институтът обучава кадри в областта на интелектуалната собственост.

Цел на екипа е да спомогне за развитието на иновативна национална икономика.

Институтът по интелектуална собственост и технологичен трансфер на УНСС ще продължи да работи в основните си направления:

  • Разпространение на знанията за интелектуалната собственост чрез обучение и наука за подготовката на кадри по интелектуална собственост.
  •  Предоставяне на качествена експертиза по интелектуална собственост за бизнеса и държавното управление.
  • Активно участие в работата по стратегически документи и изследвания от национално значение в областта на интелектуалната собственост.
  • Сътрудничество на национално, регионално и международно ниво с целеви партньори и водещи организации в областта за обмен на експертиза и най-добри практики за повишаване на националния капацитет в образованието, икономиката и културата.
Проф. д-р Владя Борисова
Проф. д-р Владя Борисова

Проф. д-р Владя Борисова подчертава, че акцент в дейността на ИИСТТ е „да спомогнем националната икономика да се развие в иновативна посредством изграждането на функционираща връзка между Академията и бизнеса чрез управление на интелектуалната собственост и технологичен трансфер.“

Повече за ИИСТТ

  • Институтът по интелектуална собственост и технологичен трансфер e основно звено на УНСС за научноизследователска дейност, обучение и професионална подготовка на бизнес кадри по интелектуална собственост в ОКС „бакалавър“, ОКС „магистър“ и ОНС „доктор“.
  • Структурно ИИСТТ е обособен в:
  • две секции, в които се провежда обучението и научноизследователската дейност по  интелектуална собственост ( „Интелектуална собственост и бизнес“ и „Творчески индустрии и бизнес“);
  • Център за трансфер на технологии, където иновативните решения посредством технологичен трансфер достигат до бизнеса за икономическа реализация;
  • Център за информационно обслужване, който осъществява връзката с национални, регионални и международни партньори като Европейското патентно ведомство (ЕПВ/EPO), Службата на ЕС за интелектуална собственост (СЕСИС/EUIPO), СОИС, Регионален център за нематериално културно наследство на ЮНЕСКО и други. Центърът управлява и комуникацията в информационния обмен между ЕПВ/EPO и СЕСИС/EUIPO, в който Институтът е страна като PatLib Center; Pan EU Seal Project Coordinator и WIPO Library Depositary.
  • ИИСТТ е под ръководството на проф. д-р Владя Борисова.

Повече информация и  контакти:

https://iiptt.unwe.bg

https://www.facebook.com/itibunss